Euralex 2010 Proceedings

By November 24, 2012 June 21st, 2019
Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (eds.). 2010 Proceedings of the XIV EURALEX International Congress. 6-10 July 2010. Leeuwarden/Ljouwert: Fryske Akademy – Afûk.
[table id=10 /]