Ενδογλωσσική και διαγλωσσική προσέγγιση της συνωνυμίας. Συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών μεταφράσεων με δίγλωσσα και μονόγλωσσα λεξικά.

Page 203-213
Author Anthoula Ροντογιάννη
Title Ενδογλωσσική και διαγλωσσική προσέγγιση της συνωνυμίας. Συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών μεταφράσεων με δίγλωσσα και μονόγλωσσα λεξικά.
Abstract Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει το επίθετο σύμφωνα με τη ψυχομηχανική / ψυχοσυστηματική θεωρία του G.Guillaume και εστιάζει στις ιδιαιτερότητες τόσο της φύσης του όσο και της λειτουργίας του. Με βάση το ίδιο θεωρητικό πλαίσιο της ψυχομηχανικής, όπως διατυπώθηκε στη σημασιολογική και λεξικολογική της διάσταση, από τους Pottier, Martin και Picoche, προσεγγίζονται και τα ζητήματα που παρατηρούνται κατά τη μελέτη της συνωνυμίας του. Στόχος μας είναι να ερευνήσουμε τη συμβολή της μετάφρασης στη διαβάθμιση και οριοθέτηση της συνωνυμίας του επιθέτου. Συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντας τις λογοτεχνικές με τις λεξικογραφικές μεταφράσεις, αλλά και τους ορισμούς των μονόγλωσσων λεξικών, ερευνάται η δυνατότητα άντλησης παραδειγμάτων από έργα έγκριτων μεταφραστών ως μέσο εμπλουτισμού των λημμάτων των δίγλωσσων λεξικών.
Session Bi- and Multilingual Lexicography
Keywords Ψυχομηχανική; Λεξικολογία; Σημασιολογία; Λεξικογραφία; Μετάφραση
BibTex
@inproceedings{ELX2020_2021-021,
address = {Alexandroupolis},
title = {Ενδογλωσσική και διαγλωσσική προσέγγιση της συνωνυμίας. Συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών μεταφράσεων με δίγλωσσα και μονόγλωσσα λεξικά.},
isbn = {978-618-85138-1-5},
url = {https://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2020-2021/EURALEX2020-2021_Vol1-p203-213.pdf},
language = {el},
booktitle = {Lexicography for {Inclusion}: {Proceedings} of the 19th {EURALEX} {International} {Congress}, 7-9 {September} 2021, {Alexandroupolis}, {Vol}. 1},
publisher = {Democritus University of Thrace},
author = {Ροντογιάννη, Anthoula},
editor = {Gavriilidou, Zoe and Mitsiaki, Maria and Fliatouras, Asimakis},
year = {2020},
pages = {203--213},}
Download